Jaseł­ka w oddzia­łach przedszkolnych

SONY DSC19 grud­nia 2018r. o godzi­nie 10.00,  w naszej szko­le odby­ły się jaseł­ka bożo­na­ro­dze­nio­we. Zosta­ły one przy­go­to­wa­ne przez rodzi­ców dzie­ci z  gru­py OP6A pod opie­ką pani Ane­ty Wie­czo­rek. W pięk­nie ude­ko­ro­wa­nej sali gim­na­stycz­nej zebra­li się: pan dyrek­tor-Dariusz Romp­ca, pani wice­dy­rek­tor-Bar­ba­ra Pobłoc­ka oraz nauczy­cie­le z dzieć­mi z oddzia­łu przed­szkol­ne­go .Pięk­na sce­no­gra­fia wpro­wa­dzi­ła zgro­ma­dzo­ną publicz­ność w świą­tecz­ny nastrój. O dobrą zaba­wę i miłe dozna­nia słu­cho­we zadba­li zaś zdol­ni akto­rzy-wspa­nia­li rodzi­ce uczniów.


Wstecz