Jaseł­ka w odd­zi­ałach przedszkolnych

SONY DSC19 grud­nia 2018r. o godzinie 10.00,  w naszej szkole odbyły się jaseł­ka bożonar­o­dzeniowe. Zostały one przy­go­towane przez rodz­iców dzieci z  grupy OP6A pod opieką pani Ane­ty Wiec­zorek. W pięknie udeko­rowanej sali gim­nasty­cznej zebrali się: pan dyrek­tor-Dar­iusz Romp­ca, pani wicedyrek­tor-Bar­bara Pobłoc­ka oraz nauczy­ciele z dzieć­mi z odd­zi­ału przed­szkol­nego .Pięk­na scenografia wprowadz­iła zgro­mad­zoną pub­liczność w świąteczny nas­trój. O dobrą zabawę i miłe doz­na­nia słu­chowe zad­bali zaś zdol­ni aktorzy-wspaniali rodz­ice uczniów.


Wstecz