Jaseł­ka w gru­pie OP6C

W dniu 21.12.2020 r. wycho­waw­czy­ni p. Nata­lia Boj­ke wraz z p. Żane­tą Szy­me­row­ską zor­ga­ni­zo­wa­ły przed­sta­wie­nie jaseł­ko­we onli­ne dla rodzi­ców dzie­ci z gru­py OP6C, któ­re wpro­wa­dzi­ły wszyst­kich w atmos­fe­rę świąt Boże­go Naro­dze­nia. Zapre­zen­to­wa­ły  uro­czy­ste Jaseł­ka, do któ­rych bar­dzo pil­nie się przy­go­to­wy­wa­ły. Przed­sta­wie­nie było wyjąt­ko­we.Mali akto­rzy we wspa­nia­łych stro­jach pre­zen­to­wa­li się dosko­na­le na tle bożo­na­ro­dze­nio­wej deko­ra­cji – sta­jen­ki z Józe­fem, Mary­ją i Dzie­ciąt­kiem. Wszy­scy  rodzi­ce ule­gli magii wystę­pów przedszkolaków.
Mali arty­ści z dużym prze­ję­ciem i zaan­ga­żo­wa­niem wier­nie odtwa­rza­li swo­je role, pre­zen­to­wa­li umie­jęt­no­ści recy­ta­tor­skie i wokal­ne. Po przed­sta­wie­niu wycho­waw­czy­ni gru­py  życzy­ła wszyst­kim rodzi­com zdro­wych i spo­koj­nych świąt, spę­dzo­nych w rodzin­nej atmos­fe­rze oraz pomyśl­no­ści w nowym roku. Wszyst­kim przed­szko­la­kom nale­żą się ogrom­ne pochwa­ły za zaan­ga­żo­wa­nie, zapre­zen­to­wa­ne per­fek­cyj­nie wier­szy­ki, kolę­dy i pastorałki.

Jaseł­ka moż­na obej­rzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vIubD7JrZuQ&feature=youtu.be
Wstecz