Jaseł­ka w grupie OP6C

W dniu 21.12.2020 r. wychowaw­czyni p. Natalia Bojke wraz z p. Żanetą Szymerowską zor­ga­ni­zowały przed­staw­ie­nie jasełkowe online dla rodz­iców dzieci z grupy OP6C, które wprowadz­iły wszys­t­kich w atmos­ferę świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zaprezen­towały  uroczyste Jaseł­ka, do których bard­zo pil­nie się przy­go­towywały. Przed­staw­ie­nie było wyjątkowe.Mali aktorzy we wspani­ałych stro­jach prezen­towali się doskonale na tle bożonar­o­dzeniowej deko­racji – sta­jen­ki z Józe­fem, Maryją i Dzieciątkiem. Wszyscy  rodz­ice ulegli magii wys­tępów przedszkolaków.
Mali artyś­ci z dużym prze­ję­ciem i zaan­gażowaniem wiernie odt­warza­li swo­je role, prezen­towali umiejęt­noś­ci recy­ta­torskie i wokalne. Po przed­staw­ie­niu wychowaw­czyni grupy  życzyła wszys­tkim rodz­i­com zdrowych i spoko­jnych świąt, spęd­zonych w rodzin­nej atmos­ferze oraz pomyśl­noś­ci w nowym roku. Wszys­tkim przed­szko­lakom należą się ogromne pochwały za zaan­gażowanie, zaprezen­towane per­fek­cyjnie wier­szy­ki, kolędy i pastorałki.

Jaseł­ka moż­na obe­jrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vIubD7JrZuQ&feature=youtu.be
Wstecz