Jaseł­ka w grupie OP4A

3W dniu 19.12.2019r. wychowaw­czyni Joan­na Brzes­ka z pomocą p. Janiny Boj­ka w grupie OP4A zor­ga­ni­zowała wraz z dzieć­mi jaseł­ka bożonar­o­dzeniowe pt. „Opowieść gwiazd­ki”  przy­go­towane dla rodz­iców. Przed­staw­ie­nie było wyjątkowe.
Dzieci z dużym zaan­gażowaniem odgry­wały swo­je role i przeży­wały mag­ię świąt Bożego Nar­o­dzenia. Przepięk­na scenografia nadała temu spotka­niu uroczysty i nas­tro­jowy kli­mat. Na koniec uroczys­toś­ci przy­byłym goś­ciom zostały wręc­zone świąteczne upomin­ki z życzeni­a­mi, które zostały przy­go­towane pod­czas zajęć z dzieć­mi. Po częś­ci ofic­jal­nej niecodzi­en­ni goś­cie zostali zaproszeni na wspólne kolę­dowanie, kawę, herbatę i słod­ki poczęs­tunek, przy­go­towany przez rodz­iców. Wszys­tkim przed­szko­lakom należą się ogromne pochwały za zaan­gażowanie, per­fek­cyjnie recy­towane wier­szy­ki, śpiewane z zapałem kolędy i pas­torał­ki, dzię­ki którym stworzyły wspani­ałą świąteczną atmos­ferę i pod­biły ser­ca całej wid­owni. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radoś­ci i dumy.


Wstecz