Jaseł­ka w gru­pie OP4A

3W dniu 19.12.2019r. wycho­waw­czy­ni Joan­na Brze­ska z pomo­cą p. Jani­ny Boj­ka w gru­pie OP4A zor­ga­ni­zo­wa­ła wraz z dzieć­mi jaseł­ka bożo­na­ro­dze­nio­we pt. „Opo­wieść gwiazd­ki”  przy­go­to­wa­ne dla rodzi­ców. Przed­sta­wie­nie było wyjątkowe.
Dzie­ci z dużym zaan­ga­żo­wa­niem odgry­wa­ły swo­je role i prze­ży­wa­ły magię świąt Boże­go Naro­dze­nia. Prze­pięk­na sce­no­gra­fia nada­ła temu spo­tka­niu uro­czy­sty i nastro­jo­wy kli­mat. Na koniec uro­czy­sto­ści przy­by­łym gościom zosta­ły wrę­czo­ne świą­tecz­ne upo­min­ki z życze­nia­mi, któ­re zosta­ły przy­go­to­wa­ne pod­czas zajęć z dzieć­mi. Po czę­ści ofi­cjal­nej nie­co­dzien­ni goście zosta­li zapro­sze­ni na wspól­ne kolę­do­wa­nie, kawę, her­ba­tę i słod­ki poczę­stu­nek, przy­go­to­wa­ny przez rodzi­ców. Wszyst­kim przed­szko­la­kom nale­żą się ogrom­ne pochwa­ły za zaan­ga­żo­wa­nie, per­fek­cyj­nie recy­to­wa­ne wier­szy­ki, śpie­wa­ne z zapa­łem kolę­dy i pasto­rał­ki, dzię­ki któ­rym stwo­rzy­ły wspa­nia­łą świą­tecz­ną atmos­fe­rę i pod­bi­ły ser­ca całej widow­ni. To był napraw­dę wyjąt­ko­wy dzień, pełen uśmie­chu, rado­ści i dumy.


Wstecz