Jak zostać mistrzem tablicz­ki mnożenia?

3934792410345553039Na prze­ło­mie maja i czerw­ca mia­ły się odbyć w naszej szko­le Mistrzo­stwa Tablicz­ki Mno­że­nia z wyko­rzy­sta­niem kart Gra­bow­skie­go. Mie­li­śmy je orga­ni­zo­wać w szkol­nych salach i na kory­ta­rzach. Nie­ste­ty, sytu­acja pan­de­micz­na pokrzy­żo­wa­ła nam plany.
Posta­no­wi­li­śmy jed­nak akcję prze­pro­wa­dzić  w innej for­mie. Ucznio­wie klas II i III naszej szko­ły z chę­cią podzie­li się swo­imi zdję­cia­mi i pra­ca­mi pla­stycz­ny­mi, na któ­rych przed­sta­wia­ją swo­je inspi­ra­cje oraz cie­ka­we pomy­sły, spo­so­by i  pomo­ce do nauki tablicz­ki mno­że­nia, aby sta­ła się ona  zaba­wą, a nie tyl­ko przy­krym i trud­nym obo­wiąz­kiem. W utwo­rzo­nej gale­rii pre­zen­tu­je­my pra­ce naszych uczniów oraz fotografie.


Wstecz