Jak zostać mis­trzem tablicz­ki mnożenia?

3934792410345553039Na przełomie maja i czer­w­ca miały się odbyć w naszej szkole Mis­tr­zost­wa Tablicz­ki Mnoże­nia z wyko­rzys­taniem kart Grabowskiego. Mieliśmy je orga­ni­zować w szkol­nych salach i na kory­tarzach. Nieste­ty, sytu­ac­ja pan­demicz­na pokrzyżowała nam plany.
Postanow­iliśmy jed­nak akcję przeprowadz­ić  w innej formie. Uczniowie klas II i III naszej szkoły z chę­cią podzieli się swoi­mi zdję­ci­a­mi i pra­ca­mi plas­ty­czny­mi, na których przed­staw­ia­ją swo­je inspirac­je oraz ciekawe pomysły, sposo­by i  pomoce do nau­ki tablicz­ki mnoże­nia, aby stała się ona  zabawą, a nie tylko przykrym i trud­nym obow­iązkiem. W utwor­zonej galerii prezen­tu­je­my prace naszych uczniów oraz fotografie.


Wstecz