Jak pięk­nie czytać?

2Pro­jekt edu­ka­cyj­ny uczniów kla­sy 4a roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia z języ­ka pol­skie­go miał na celu roz­wi­nąć pasje czy­tel­ni­cze gru­py czwar­to­kla­si­stów i pole­gał na przy­go­to­wa­niu inter­pre­ta­cji gło­so­wej wybra­ne­go frag­men­tu książ­ki z serii „Magicz­ne drzewo”.
“Magicz­ne drze­wo” to seria powie­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży autor­stwa Andrze­ja Malesz­ki  w kon­wen­cji reali­stycz­no– magicz­nej. Do tej pory uka­za­ło się 10 tomów przy­gód Kuki, Gabi i Fili­pa. W kolej­nych czę­ściach serii boha­te­ro­wie wyru­sza­ją w podróż śla­dem zacza­ro­wa­nych przed­mio­tów wyko­na­nych z nie­zwy­kłe­go drze­wa, prze­ży­wa­jąc mnó­stwo fan­ta­stycz­nych przy­gód. Ośmiu uczniów z kla­sy 4a przez dwa tygo­dnie reali­zo­wa­ło zada­nia i przy­go­to­wy­wa­ło swo­je wystą­pie­nia. Każ­dy z nich miał za zada­nie odczy­tać frag­ment książ­ki .Ćwi­czy­li w domu i na spo­tka­niach gru­py. Każ­dy uczest­nik, ale też ich kole­dzy i kole­żan­ki wska­zy­wa­li jakie błę­dy popeł­nia­ją w odczy­ta­niach i podej­mo­wa­li reflek­sje, szu­ka­jąc spo­so­bu na naj­lep­szą inter­pre­ta­cję gło­so­wą dane­go frag­men­tu pro­zy. Wspól­nie musie­li zor­ga­ni­zo­wać finał pro­jek­tu. Odbył on się na zewnątrz przed szko­łą-pod drze­wem, któ­re dzię­ki pre­zen­ta­cji uczniów sta­ło się magiczne‑i na zawsze będzie im się koja­rzy­ło wła­śnie z tą serią książek.


Wstecz