Jak pięknie czytać?

2Pro­jekt eduka­cyjny uczniów klasy 4a rozwi­ja­ją­cych zain­tere­sowa­nia z języ­ka pol­skiego miał na celu rozwinąć pas­je czytel­nicze grupy czwartok­la­sistów i pole­gał na przy­go­towa­niu inter­pre­tacji głosowej wybranego frag­men­tu książ­ki z serii „Mag­iczne drzewo”.
“Mag­iczne drze­wo” to seria powieś­ci dla dzieci i młodzieży autorstwa Andrze­ja Malesz­ki  w kon­wencji real­isty­czno– mag­icznej. Do tej pory ukaza­ło się 10 tomów przygód Kuki, Gabi i Fil­i­pa. W kole­jnych częś­ci­ach serii bohaterowie wyrusza­ją w podróż śla­dem zaczarowanych przed­miotów wyko­nanych z niezwykłego drze­wa, przeży­wa­jąc mnóst­wo fan­tasty­cznych przygód. Ośmiu uczniów z klasy 4a przez dwa tygod­nie real­i­zowało zada­nia i przy­go­towywało swo­je wys­tąpi­enia. Każdy z nich miał za zadanie odczy­tać frag­ment książ­ki .Ćwiczyli w domu i na spotka­ni­ach grupy. Każdy uczest­nik, ale też ich koledzy i koleżan­ki wskazy­wali jakie błędy popeł­ni­a­ją w odczy­ta­ni­ach i pode­j­mowali reflek­sje, szuka­jąc sposobu na najlep­szą inter­pre­tację głosową danego frag­men­tu prozy. Wspól­nie musieli zor­ga­ni­zować finał pro­jek­tu. Odbył on się na zewnątrz przed szkołą-pod drzewem, które dzię­ki prezen­tacji uczniów stało się magiczne‑i na zawsze będzie im się kojarzyło właśnie z tą ser­ią książek.


Wstecz