Jak nie czy­tam jak czytam

SONY DSC„Jak nie czy­tam jak czy­tam” pod takim hasłem 8 czerw­ca ruszy­ła ogól­no­pol­ska akcja biblio­tek uka­zu­ją­ca dzie­ci i mło­dzież ze szkół w całym kra­ju czy­ta­ją­cych książ­ki. Rów­nież „Jedyn­ka” włą­czy­ła się w tą pro­mu­ją­cą czy­tel­nic­two, rado­sną zaba­wę. Sło­necz­nym, czerw­co­wym przed­po­łu­dniem ucznio­wie klas I‑VI przy­nie­śli do Szko­ły pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie książ­ki i wraz z nauczy­cie­la­mi wyszli przed szkol­ny budy­nek, aby w cie­niu lub w słoń­cu, na sto­ja­ka czy sie­dząc, w koń­cu na traw­ce lub na ławecz­ce czy­tać swo­je ksią­żecz­ki. Pamiąt­ką ze wspól­nej zaba­wy było wspól­ne zdję­cie z hasłem „Jak nie czy­tam jak czy­tam” prze­pla­ta­nym błę­kit­ny­mi balo­ni­ka­mi. Jeste­śmy dum­ni ze swo­ich uczniów, któ­rzy udo­wod­ni­li, że czy­tać moż­na wszę­dzie i jak się chce!!!!


Wstecz