Jak nie czy­tam jak czytam

SONY DSC„Jak nie czy­tam jak czy­tam” pod takim hasłem 8 czer­w­ca ruszyła ogólnopol­s­ka akc­ja bib­liotek ukazu­ją­ca dzieci i młodzież ze szkół w całym kra­ju czy­ta­ją­cych książ­ki. Również „Jedyn­ka” włączyła się w tą pro­mu­jącą czytel­nict­wo, rados­ną zabawę. Słonecznym, czer­w­cowym przed­połud­niem uczniowie klas I‑VI przynieśli do Szkoły pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie książ­ki i wraz z nauczy­ciela­mi wys­zli przed szkol­ny budynek, aby w cie­niu lub w słońcu, na sto­ja­ka czy siedząc, w końcu na traw­ce lub na ławeczce czy­tać swo­je książecz­ki. Pamiątką ze wspól­nej zabawy było wspólne zdję­cie z hasłem „Jak nie czy­tam jak czy­tam” przepla­tanym błęk­it­ny­mi balonika­mi. Jesteśmy dum­ni ze swoich uczniów, którzy udowod­nili, że czy­tać moż­na wszędzie i jak się chce!!!!


Wstecz