IV Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny „Moja gra logopedyczna” 

1IV Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny „Moja gra logo­pe­dycz­na” za nami! W tym roku szkol­nym dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych oraz ucznio­wie z klas 1–3 zapro­jek­to­wa­li i wyko­na­li uni­ka­to­we pomo­ce! Celem kon­kur­su było roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy logo­pe­dycz­nej oraz prze­ciw­dzia­ła­nie zabu­rze­niom i wadom wymo­wy u uczniów. Wyda­rze­nie spo­tka­ło się z pozy­tyw­nym odze­wem ze stro­ny rodzi­ców, któ­rzy aktyw­nie włą­czy­li się w pomoc swo­im dzieciom.
Na kon­kurs wpły­nę­ło kil­ka­na­ście nie­zmier­nie cie­ka­wych i kre­atyw­nych gier. „Gło­sko­bra­nie”, „Logo­pe­dycz­na sto­no­ga”, „Kosmicz­na rulet­ka ”- to tyl­ko nie­któ­re, barw­ne nazwy dzieł uczniów. Jury w skła­dzie p. W. Engel­brecht, K. Mach i I. Kre­fta wyło­ni­ło zwy­cięz­ców. Dzie­ciom wrę­czo­no dyplo­my i nagro­dy rze­czo­we w posta­ci ksią­żek, kolo­ro­wa­nek, przy­bo­rów szkol­nych oraz róż­nych gier plan­szo­wych, roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje języ­ko­we dzie­ci. Pra­ce uczniów może­my podzi­wiać w spe­cjal­nie utwo­rzo­nej gale­rii, któ­ra znaj­du­je się w holu, w głów­nym wej­ściu szko­ły. Następ­nie wyko­rzy­sta­ne zosta­ną pod­czas tera­pii logo­pe­dycz­nej. Wszyst­kie otrzy­ma­ne pra­ce zachwy­ca­ją i cie­ka­wią. Każ­da oso­ba bio­rą­ca udział w kon­kur­sie zasłu­gu­je na sza­cu­nek i uzna­nie, ponie­waż wymy­śle­nie gry plan­szo­wej jest pro­ce­sem bar­dzo trud­nym i skom­pli­ko­wa­nym. Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su gratulujemy!


Wstecz