Infor­ma­c­ja o wznowie­niu zajęć stacjonarnych dla uczniów kl. I‑III

Zgod­nie z roz­porządze­niem MEiN od dnia 18.01.2021 r. wznowione zostaną zaję­cia stacjonarne dla uczniów klas I‑III.

Pra­ca szkoły oraz zaję­cia odby­wać się będą według doty­chcza­sowych zasad. O wszel­kich zmi­anach na bieżą­co infor­mować będą wychowaw­cy klas.

Pra­ca stołów­ki szkol­nej zostanie wznowiona od 1.02.2021 r.

Nau­ka uczniów klas IV-VIII od 18.01.2021 r. odby­wać się będzie według doty­chcza­sowych zasad.

Dyrek­tor Szkoły

Dar­iusz Rompca

Do pobra­nia:

Szczegółowe zasady orga­ni­za­cji pra­cy Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie od 18.01.2021 r. opra­cow­ane na pod­staw­ie wyty­cznych MEiN, MZ i GiS dla klas I‑III szkół podstawowych.