Infor­ma­cja o wzno­wie­niu zajęć sta­cjo­nar­nych dla uczniów kl. I‑III

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem MEiN od dnia 18.01.2021 r. wzno­wio­ne zosta­ną zaję­cia sta­cjo­nar­ne dla uczniów klas I‑III.

Pra­ca szko­ły oraz zaję­cia odby­wać się będą według dotych­cza­so­wych zasad. O wszel­kich zmia­nach na bie­żą­co infor­mo­wać będą wycho­waw­cy klas.

Pra­ca sto­łów­ki szkol­nej zosta­nie wzno­wio­na od 1.02.2021 r.

Nauka uczniów klas IV-VIII od 18.01.2021 r. odby­wać się będzie według dotych­cza­so­wych zasad.

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

Do pobra­nia:

Szcze­gó­ło­we zasa­dy orga­ni­za­cji pra­cy Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie od 18.01.2021 r. opra­co­wa­ne na pod­sta­wie wytycz­nych MEiN, MZ i GiS dla klas I‑III szkół podstawowych.