Infor­ma­c­ja o rekru­tacji uzu­peł­ni­a­jącej do odd­zi­ałów przedszkolnych

Infor­mu­je­my, że w ter­minie od 4 do 17 maja 2021 r. odby­wa się

 rekru­tac­ja uzu­peł­ni­a­ją­ca do odd­zi­ałów przedszkolnych

na rok szkol­ny 2021/2022.

Wnios­ki będą przyj­mowane w wejś­ciu  głównym szkoły

od godz. 7.30 do godz. 16.00

Dru­ki do pobra­nia i szczegółowe infor­ma­c­je zna­jdziesz tutaj←kliknij