Infor­ma­cja o rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej do oddzia­łów przedszkolnych

Infor­mu­je­my, że w ter­mi­nie od 4 do 17 maja 2021 r. odby­wa się

 rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca do oddzia­łów przedszkolnych

na rok szkol­ny 2021/2022.

Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne w wej­ściu  głów­nym szkoły

od godz. 7.30 do godz. 16.00

Dru­ki do pobra­nia i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dziesz tutaj←kliknij