Inau­gu­rac­ja Roku Szkol­nego 2022/2023

1Dnia 01.09.2022 r. dyrek­tor Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie-pan Dar­iusz Romp­ca dokon­ał uroczys­tego otwar­cia nowego roku szkol­nego. Pow­itał wszys­t­kich uczniów, grono ped­a­gog­iczne, w tym nauczy­cieli nowo zatrud­nionych, rodz­iców oraz przy­byłych goś­ci m.in. wój­ta Gminy Luzi­no-pana Jarosława Wejera, ks. Pro­boszcza-Michała Świeczkowskiego, prze­wod­niczącego Rady Rodz­iców-pana Grze­gorza Slasa.
Na samym początku, pochwalil­iśmy się nowym wyglą­dem częś­ci wyre­mon­towanej szkoły oraz pozyskanym sprzętem (drukar­ki 3D). Fun­dusze szkoła pozyskała w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci. Przed­staw­iono cele i zada­nia szkoły na nowy rok szkol­ny a jest tego naprawdę całkiem sporo. W odd­zi­ałach przed­szkol­nych rozpoczy­namy real­iza­cję pro­gra­mu powszech­nej dwu­języ­cznoś­ci jako innowa­cyjnej nau­ki języ­ka ang­iel­skiego, na który pozyskaliśmy środ­ki w ramach pro­gra­mu „WzMOC­nij swo­je otocze­nie” finan­sowane­mu przez Pol­skie Sieci Ener­gety­czne. W naszej codzi­en­nej pra­cy w tym roku szkol­nym zamierza­my szczegól­nie położyć nacisk na budowanie relacji rówieśniczych, ksz­tał­towanie postawy wza­jem­nego sza­cunku, patri­o­tyz­mu, zaan­gażowa­nia społecznego oraz dbałoś­ci o własne zdrowie i środowisko. Zajmiemy się doskonale­niem i roz­wo­jem kom­pe­tencji językowych na wszys­t­kich płaszczyz­nach i we wszys­t­kich językach, których się uczymy. Będziemy ksz­tał­tować kom­pe­tenc­je matem­aty­czne. Czego zwieńcze­niem będzie wynik sprawdzianu klas VIII. Do osiąg­nię­cia tego celu kon­tyn­uować będziemy wdrażanie i stosowanie oce­ni­a­nia ksz­tał­tu­jącego, indy­wid­u­al­iza­cję pra­cy z ucz­ni­a­mi, zachę­canie do samoroz­wo­ju i udzi­ału w pro­jek­tach, też tych między­nar­o­dowych. Nie sama nauką jed­nak szkoła żyje, jest też czas na zabawę, wyciecz­ki, dyskote­ki, imprezy takie jak Dzień Dziec­ka, otrzęsiny, fes­ti­wale, konkursy, akc­je chary­taty­wne. Zaplanowano bard­zo pra­cow­ity i atrak­cyjny rok szkol­ny dają­cy ogromne możli­woś­ci roz­wo­ju dla każdego z nas. Miejmy nadzieję, że nic i nikt nie zni­weczy naszych starań o dobre jutro i będziemy mogli wszys­tko zgod­nie z naszym kalen­darzem zre­al­i­zować. Zatem życzymy wytr­wałoś­ci w dąże­niu do celu, otwartoś­ci na nowe wyzwa­nia, radoś­ci z dnia codzi­en­nego oraz zdrowia dla wszys­t­kich uczniów i nauczycieli!


Wstecz