Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2021/22

1Dnia 1 wrze­śnia 2021 roku, w Zespo­le Szkol­no — Przed­szkol­nym, bo tak się teraz nazy­wa nasza szko­ła, nie było wspól­ne­go uro­czy­ste­go ape­lu. A to wszyst­ko ze wzglę­du    na zagro­że­nie epi­de­mio­lo­gicz­ne. Dyrek­cja powi­ta­ła wszyst­kich przy­by­łych, w pro­gach naszej szko­ły. Ucznio­wie z wycho­waw­ca­mi uda­li się do wyzna­czo­nych klas. Pan Dyrek­tor wraz z prze­wod­ni­czą­cym Rady Rodzi­ców odwie­dzi­li wszyst­kie oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy pierwsze.
Życzy­li dzie­ciom pomyśl­no­ści  i suk­ce­sów w  nowym roku szkol­nym oraz wrę­czy­li małe, słod­kie nie­spo­dzian­ki. Dzie­ci nie kry­ły rado­ści z moż­li­wo­ści spo­tka­nia się z kole­ga­mi i nauczy­cie­la­mi. Moż­li­wość sta­cjo­nar­nej nauki nie była chy­ba tak wycze­ki­wa­na jak w obec­nych cza­sach pan­de­mii. Nauczy­cie­le przy­po­mnie­li uczniom o dalej obo­wią­zu­ją­cych zasa­dach i pro­ce­du­rach zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem. Przed nami kolej­ny cięż­ki rok inten­syw­nej pra­cy. Ale jak gło­si hasło na jed­nej  z przy­go­to­wa­nych deko­ra­cji: “Dro­ga do suk­ce­su bywa trud­na, ale razem damy radę”, i tej myśli się trzy­maj­my. Razem może­my wszyst­ko…. Tak­że do boju…powodzenia w osią­ga­niu suk­ce­sów, nowych celów i doświad­czeń w nowym roku szkolnym.


Wstecz