Inau­gu­rac­ja roku szkol­nego 2021/22

1Dnia 1 wrześ­nia 2021 roku, w Zes­pole Szkol­no — Przed­szkol­nym, bo tak się ter­az nazy­wa nasza szkoła, nie było wspól­nego uroczys­tego apelu. A to wszys­tko ze wzglę­du    na zagroże­nie epi­demi­o­log­iczne. Dyrekc­ja pow­itała wszys­t­kich przy­byłych, w pro­gach naszej szkoły. Uczniowie z wychowaw­ca­mi udali się do wyz­nac­zonych klas. Pan Dyrek­tor wraz z prze­wod­niczą­cym Rady Rodz­iców odwiedzili wszys­tkie odd­zi­ały przed­szkolne i klasy pierwsze.
Życzyli dzieciom pomyśl­noś­ci  i sukcesów w  nowym roku szkol­nym oraz wręczyli małe, słod­kie niespodzian­ki. Dzieci nie kryły radoś­ci z możli­woś­ci spotka­nia się z kolega­mi i nauczy­ciela­mi. Możli­wość stacjonarnej nau­ki nie była chy­ba tak wyczeki­wana jak w obec­nych cza­sach pan­demii. Nauczy­ciele przy­pom­nieli uczniom o dalej obow­iązu­ją­cych zasadach i pro­ce­du­rach związanych z bez­pieczeńst­wem. Przed nami kole­jny cięż­ki rok inten­sy­wnej pra­cy. Ale jak głosi hasło na jed­nej  z przy­go­towanych deko­racji: “Dro­ga do sukce­su bywa trud­na, ale razem damy radę”, i tej myśli się trzy­ma­jmy. Razem może­my wszys­tko…. Także do boju…powodzenia w osią­ga­niu sukcesów, nowych celów i doświad­czeń w nowym roku szkolnym.


Wstecz