Inau­gu­ra­cja Roku Szkol­ne­go 2020/2021

SONY DSCPo bli­sko pół­rocz­nej prze­rwie w bez­po­śred­nich kon­tak­tach z rado­ścią roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny. Z powo­du epi­de­mii uro­czy­stość była inna niż zwy­kle. 1 wrze­śnia, o wyzna­czo­nych według har­mo­no­gra­mu godzi­nach: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 i 14:00 przy wyzna­czo­nych dla danej kla­sy drzwiach wej­ścio­wych wycho­waw­cy z ogrom­ną przy­jem­no­ścią i utę­sk­nie­niem powi­ta­li uczniów.
Po uda­niu się do sal zosta­ły im przed­sta­wio­ne mię­dzy inny­mi zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia w cza­sie prze­by­wa­nia w szko­le. Ucznio­wie przy­zna­li, że bar­dzo stę­sk­ni­li się za szko­łą, kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi oraz nauczy­cie­la­mi. Ten rok będzie dla nas cza­sem peł­nym wyzwań. Wszy­scy pra­cow­ni­cy naszej szko­ły doło­żą wszel­kich sta­rań, aby orga­ni­za­cja edu­ka­cji odby­wa­ła się bez zakłó­ceń i w bez­piecz­nych warun­kach. U pro­gu nowe­go roku szkol­ne­go życzy­my wszyst­kim uczniom roz­wi­ja­nia swo­ich talen­tów i pasji, wytrwa­ło­ści oraz osią­ga­nia naj­lep­szych wyni­ków w nauce. Witaj szkoło!

Wstecz