Inau­gu­rac­ja Roku Szkol­nego 2020/2021

SONY DSCPo blisko półrocznej prz­er­wie w bezpośred­nich kon­tak­tach z radoś­cią rozpoczęliśmy nowy rok szkol­ny. Z powodu epi­demii uroczys­tość była inna niż zwyk­le. 1 wrześ­nia, o wyz­nac­zonych według har­mono­gra­mu godz­i­nach: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 i 14:00 przy wyz­nac­zonych dla danej klasy drzwiach wejś­ciowych wychowaw­cy z ogrom­ną przy­jem­noś­cią i utęsknie­niem pow­itali uczniów.
Po uda­niu się do sal zostały im przed­staw­ione między inny­mi zasady bez­piecznego zachowa­nia w cza­sie prze­by­wa­nia w szkole. Uczniowie przyz­nali, że bard­zo stęsknili się za szkołą, kolega­mi i koleżanka­mi oraz nauczy­ciela­mi. Ten rok będzie dla nas cza­sem pełnym wyzwań. Wszyscy pra­cown­i­cy naszej szkoły dołożą wszel­kich starań, aby orga­ni­za­c­ja edukacji odby­wała się bez zakłóceń i w bez­piecznych warunk­ach. U progu nowego roku szkol­nego życzymy wszys­tkim uczniom rozwi­ja­nia swoich tal­en­tów i pasji, wytr­wałoś­ci oraz osią­ga­nia najlep­szych wyników w nauce. Witaj szkoło!

Wstecz