II Ogólnopol­s­ki Konkurs Plastyczny

1W dniu 4 grud­nia zostali wyłonieni zwycięz­cy II Ogólnopol­skiego Konkur­su plas­ty­cznego „Maria Konop­nic­ka”. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Szkołę Pod­sta­wową nr 48 im. Józe­fa Hallera w Gdańsku.
Wśród prac przesłanych przez uczniów z całej Pol­s­ki została wyróżniona pra­ca plas­ty­cz­na uczen­ni­cy naszej szkoły- Mar­ty Wyskock­iej z klasy III b. Pra­ca pow­stała  do wier­sza  Marii Konop­nick­iej pt. „Zosia i jej mop­sy”.  Wręcze­nie nagród lau­re­atom odbyło się w bib­liotece Szkoły Pod­sta­wowej nr 48 w Gdańsku.

Wstecz