II Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Plastyczny

1W dniu 4 grud­nia zosta­li wyło­nie­ni zwy­cięz­cy II Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su pla­stycz­ne­go „Maria Konop­nic­ka”. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 48 im. Józe­fa Hal­le­ra w Gdańsku.
Wśród prac prze­sła­nych przez uczniów z całej Pol­ski zosta­ła wyróż­nio­na pra­ca pla­stycz­na uczen­ni­cy naszej szko­ły- Mar­ty Wyskoc­kiej z kla­sy III b. Pra­ca powsta­ła  do wier­sza  Marii Konop­nic­kiej pt. „Zosia i jej mop­sy”.  Wrę­cze­nie nagród lau­re­atom odby­ło się w biblio­te­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 48 w Gdańsku.

Wstecz