Id z wizy­tą na poczcie

IMG_1111Dzie­ci z kla­sy I d na zaję­ciach uczy­ły się wypi­sy­wać i adre­so­wać kart­ki pocz­to­we. Ucznio­wie zaadre­so­wa­li i wypi­sa­li kart­kę pocz­to­wą do dziad­ków, rodzi­ców lub innych wybra­nych człon­ków rodziny.
Nie­któ­rzy sko­rzy­sta­li z goto­wych kar­tek inni wyko­na­li wła­sny pro­jekt. Zaadre­so­wa­ne i wypi­sa­ne kart­ki opa­trzo­ne znacz­kiem pocz­to­wym dzie­ci umie­ści­ły w skrzyn­ce pocztowej.


Wstecz