His­to­ria komiksu

SONY DSCOd październi­ka 2017 r do mar­ca 2018 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Pod­sta­wowej w Luzinie uczest­niczyli w niecodzi­en­nych lekc­jach bib­liotecznych. Zaprezen­towana mul­ti­me­di­al­na prezen­tac­ja  o his­torii komik­su wzbudz­iła zain­tere­sowanie wśród słuchaczy, którzy dowiedzieli się kiedy pow­stały pier­wsze komiksy, co oznacza słowo „fumet­ti”,  a także poz­nali kodeks komisowy oraz tytuły najpop­u­larniejszych komik­sów w Polsce i na świecie. Intere­su­jące okaza­ło się czy­tanie komik­sów prze­go­towanych przez nauczy­ciela bibliotekarza.

Wstecz