Histo­ria komiksu

SONY DSCOd paź­dzier­ni­ka 2017 r do mar­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w nie­co­dzien­nych lek­cjach biblio­tecz­nych. Zapre­zen­to­wa­na mul­ti­me­dial­na pre­zen­ta­cja  o histo­rii komik­su wzbu­dzi­ła zain­te­re­so­wa­nie wśród słu­cha­czy, któ­rzy dowie­dzie­li się kie­dy powsta­ły pierw­sze komik­sy, co ozna­cza sło­wo „fumet­ti”,  a tak­że pozna­li kodeks komi­so­wy oraz tytu­ły naj­po­pu­lar­niej­szych komik­sów w Pol­sce i na świe­cie. Inte­re­su­ją­ce oka­za­ło się czy­ta­nie komik­sów prze­go­to­wa­nych przez nauczy­cie­la bibliotekarza.

Wstecz