Hat-trick”

1Choć określe­nie „hat-trick” wywodzi się z kryki­eta, hoke­ja i pił­ki nożnej, doskonale odd­a­je wynik gmin­nego konkur­su z języ­ka ang­iel­skiego ENGLISH IS FUN orga­ni­zowanego przez Szkołę Pod­sta­wową im. Jana Pawła II w Kębłowie.
Sześ­cioro uczniów naszej szkoły zak­wal­i­fikowało się do gmin­nego eta­pu konkur­su ENGLISH IS FUN i reprezen­towało szkol­ną społeczność w środę 29 maja 2019 r. w Kębłowie.Radość po ogłosze­niu wyników konkur­su była ogrom­na. W kat­e­gorii klasy czwarte Jakub Bacławs­ki (4d) zajął pier­wsze miejsce, Jakub Ted­erko (4e) – trze­cie miejsce. Dampc Daria (5a)  zwyciężyła w kat­e­gorii klasy piąte, a na drugim miejs­cu Maciek Wasil­czyk (5b). Wśród uczniów klas szóstych najlep­szy okazał się Paweł Miotk z klasy 6b, a wyróżnie­nie w tej kat­e­gorii otrzy­mał Maksym Nicpoń (6b). Serdecznie grat­u­lu­je­my naszej Szóstce Wspaniałych!!!

Wstecz