Hat-trick”

1Choć okre­śle­nie „hat-trick” wywo­dzi się z kry­kie­ta, hoke­ja i pił­ki noż­nej, dosko­na­le odda­je wynik gmin­ne­go kon­kur­su z języ­ka angiel­skie­go ENGLISH IS FUN orga­ni­zo­wa­ne­go przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą im. Jana Paw­ła II w Kębłowie.
Sze­ścio­ro uczniów naszej szko­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do gmin­ne­go eta­pu kon­kur­su ENGLISH IS FUN i repre­zen­to­wa­ło szkol­ną spo­łecz­ność w śro­dę 29 maja 2019 r. w Kębłowie.Radość po ogło­sze­niu wyni­ków kon­kur­su była ogrom­na. W kate­go­rii kla­sy czwar­te Jakub Bacław­ski (4d) zajął pierw­sze miej­sce, Jakub Teder­ko (4e) – trze­cie miej­sce. Dampc Daria (5a)  zwy­cię­ży­ła w kate­go­rii kla­sy pią­te, a na dru­gim miej­scu Maciek Wasil­czyk (5b). Wśród uczniów klas szó­stych naj­lep­szy oka­zał się Paweł Miotk z kla­sy 6b, a wyróż­nie­nie w tej kate­go­rii otrzy­mał Mak­sym Nic­poń (6b). Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my naszej Szó­st­ce Wspaniałych!!!

Wstecz