„Gwiazd­ka tuż… tuż…2023”

119 grud­nia 2023 r. w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w  Wej­he­ro­wie odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie wyni­ków XXX Powia­to­we­go Kon­kur­su Lite­rac­ko – Pla­stycz­ne­go „Gwiazd­ka tuż… tuż…”. Orga­ni­za­to­rem tego­rocz­ne­go kon­kur­su był Sta­ro­sta Wej­he­row­ski. Kon­kurs skie­ro­wa­ny był do dzie­ci i mło­dzie­ży ze szkół pod­sta­wo­wych oraz ponadpodstawowych.
Uczest­ni­cy oce­nia­ni byli w kil­ku kate­go­riach: kart­ka świąteczna–praca pla­stycz­na i gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa, szop­ka trój­wy­mia­ro­wa oraz pra­ca lite­rac­ka z podzia­łem na pro­zę i poezję. Wer­dyk­tem Jury Kon­kur­su z naszej szko­ły nagro­dze­ni zosta­li: Bań­ko Zofia z kl. VII a, któ­ra zdo­by­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii pra­ca lite­rac­ka oraz Robert Bier­nat z kl. IV c i Karo­li­na Plich­ta z kl. VII a, któ­rzy uzy­ska­li wyróż­nie­nie w kate­go­rii kart­ka świąteczna–grafika kom­pu­te­ro­wa. Nagro­dzo­nym uczniom ser­decz­nie gratulujemy!!!

Wstecz