„Gwiazd­ka tuż, tuż…”- sukces w kat­e­gorii literackiej!

1Po raz XXVII odbył się Pomors­ki Konkurs Lit­er­acko – Plas­ty­czny „Gwiazd­ka tuż, tuż…” orga­ni­zowany przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo – Wychowaw­czych w Wejherowie.
W tym roku przesłano 1190 prac w kat­e­gorii: kart­ka świątecz­na: pra­ca plas­ty­cz­na i grafi­ka kom­put­erowa, szop­ka oraz pra­ca lit­er­ac­ka z podzi­ałem na prozę i poezję, z czego nagrod­zonych zostało 106 uczest­ników. Tegoroczne wręcze­nie nagród odbyło się indy­wid­u­al­nie w placów­ce według ustalonego har­mono­gra­mu. Uczeń naszej szkoły-Maciej Keller z klasy VI c zajął I miejsce w kat­e­gorii pra­ca lit­er­ac­ka-proza. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz