„Gwiazd­ka tuż, tuż…”- suk­ces w kate­go­rii literackiej!

1Po raz XXVII odbył się Pomor­ski Kon­kurs Lite­rac­ko – Pla­stycz­ny „Gwiazd­ka tuż, tuż…” orga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wejherowie.
W tym roku prze­sła­no 1190 prac w kate­go­rii: kart­ka świą­tecz­na: pra­ca pla­stycz­na i gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa, szop­ka oraz pra­ca lite­rac­ka z podzia­łem na pro­zę i poezję, z cze­go nagro­dzo­nych zosta­ło 106 uczest­ni­ków. Tego­rocz­ne wrę­cze­nie nagród odby­ło się indy­wi­du­al­nie w pla­ców­ce według usta­lo­ne­go har­mo­no­gra­mu. Uczeń naszej szko­ły-Maciej Kel­ler z kla­sy VI c zajął I miej­sce w kate­go­rii pra­ca lite­rac­ka-pro­za. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz