„Gwiazd­ka tuż, tuż…”- suk­ces Anto­si i Wiktorii!

1Za nami XXVII Pomor­ski Kon­kurs Lite­rac­ko – Pla­stycz­ny „Gwiazd­ka tuż, tuż…” orga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie. Jest nam nie­zmier­nie miło, że po raz kolej­ny dostrze­żo­no i doce­nio­no zdol­no­ści naszych uczniów.
W kate­go­rii kart­ka świą­tecz­na — gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa z naszej szko­ły nagro­dzo­ne zosta­ły: Anto­ni­na Gajow­ska z kl. VI e, któ­ra zdo­by­ła I miej­sce oraz Wik­to­ria Jóskow­ska z kl. VI f, któ­rej pra­cę wyróż­nio­no. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!


Wstecz