„Gwiazd­ka tuż… tuż…” IV-VI

20190208_091927Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w XXV Pomorskim Konkur­sie Lit­er­acko – Plas­ty­cznym „Gwiazd­ka Tuż… Tuż…” orga­ni­zowanym przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo – Wychowaw­czych w Wejherowie.W tegorocznej edy­cji konkur­su wpłynęła reko­r­dowa licz­ba prac – pon­ad 2000. Jak stwierdzili sami orga­ni­za­torzy, poziom prac we wszys­t­kich kat­e­go­ri­ach w tym roku był niezwyk­le wyso­ki, więc jury miało nie lada wyzwanie, aby spośród tylu prac wyłonić te najpiękniejsze. Dlat­ego cieszymy się bard­zo, że wśród lau­re­atów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. W kat­e­gorii Kart­ki świąteczne – grafi­ka kom­put­erowa kl. IV – VI nagrod­zone  zostały Wik­to­ria Wołod­ko i Nina Jóskows­ka z kl. Ve (nauczy­cielem – opiekunem artysty­cznym uczen­nic była p. Joan­na Siko­ra), a w kat­e­gorii tech­ni­ki plas­ty­czne nagrodzeni zostali  Mar­ty­na Sku­rat z kl. V e oraz Oskar Skiel­nik z kl. VI a (opiekunem uczniów był p. Mieczysław Brzes­ki). Pon­ad­to lau­re­atem konkur­su został również Maciej Keller z kl. IV c w kat­e­gorii Prace lit­er­ack­ie – proza.


Wstecz