„Gwiazd­ka tuż… tuż…” IV-VI

20190208_091927Po raz kolej­ny ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ces w XXV Pomor­skim Kon­kur­sie Lite­rac­ko – Pla­stycz­nym „Gwiazd­ka Tuż… Tuż…” orga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie.W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su wpły­nę­ła rekor­do­wa licz­ba prac – ponad 2000. Jak stwier­dzi­li sami orga­ni­za­to­rzy, poziom prac we wszyst­kich kate­go­riach w tym roku był nie­zwy­kle wyso­ki, więc jury mia­ło nie lada wyzwa­nie, aby spo­śród tylu prac wyło­nić te naj­pięk­niej­sze. Dla­te­go cie­szy­my się bar­dzo, że wśród lau­re­atów zna­leź­li się rów­nież ucznio­wie naszej szko­ły. W kate­go­rii Kart­ki świą­tecz­ne – gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa kl. IV – VI nagro­dzo­ne  zosta­ły Wik­to­ria Wołod­ko i Nina Jóskow­ska z kl. Ve (nauczy­cie­lem – opie­ku­nem arty­stycz­nym uczen­nic była p. Joan­na Siko­ra), a w kate­go­rii tech­ni­ki pla­stycz­ne nagro­dze­ni zosta­li  Mar­ty­na Sku­rat z kl. V e oraz Oskar Skiel­nik z kl. VI a (opie­ku­nem uczniów był p. Mie­czy­sław Brze­ski). Ponad­to lau­re­atem kon­kur­su został rów­nież Maciej Kel­ler z kl. IV c w kate­go­rii Pra­ce lite­rac­kie – proza.


Wstecz