„Gwiazd­ka tuż… tuż…” 2019

3Po raz kolej­ny ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ces w XXVI POMORSKIM KONKURSIE LITERACKO–PLASTYCZNYM „GWIAZDKA TUŻ… TUŻ…”–SZOPKA KASZUBSKA, KARTKA ŚWIĄTECZNA, LITERACKI orga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświatowo–Wychowawczych w Wejherowie.
W tym roku nade­sła­no 1580 prac i nagro­dzo­no 197 uczest­ni­ków. Poziom prac we wszyst­kich kate­go­riach był nie­zwy­kle wyso­ki, dla­te­go cie­szy­my się bar­dzo, że wśród lau­re­atów zna­leź­li się rów­nież ucznio­wie naszej szkoły:

Mar­ty­na Sku­rat — NAGRODA GRAND PRIX w kate­go­rii kart­ki świąteczne
Anto­ni­na Rosak — III miej­sce w kate­go­rii pra­ce lite­rac­kie — proza
Mał­go­rza­ta Dampz — wyróż­nie­nie w kate­go­rii szopki
Julia Kulon-II miej­sce w kate­go­rii gra­fi­ka komputerowa
Daria Dampc- II miej­sce w kate­go­rii gra­fi­ka komputerowa
Maciej Keller‑I miej­sce w kate­go­rii pra­ce lite­rac­kie — pro­za oraz I miej­sce w kate­go­rii szopki
Wiel­kim wyróż­nie­niem dla naszej szko­ły było rów­nież to, że w ramach nagro­dy uczest­ni­cy otrzy­my­wa­li egzem­pla­rze książ­ki, któ­rej współ­au­to­rem jest Maciej Kel­ler- „Wróż­ki ratu­ją święta”.


Wstecz