Gru­py OP 4D i OP 4C z wizy­tą na Poste­run­ku Poli­cji w Luzinie

1W dniu 27 maja przed­szko­la­ki z gru­py OP 4D i OP 4C wybra­ły się na Poste­ru­nek Poli­cji w Luzi­nie. Pod­czas wizy­ty pan poli­cjant przy­po­mniał dzie­ciom o zasa­dach bez­piecz­ne­go prze­cho­dze­nia przez jezd­nię oraz opo­wie­dział o pra­cy poli­cjan­ta. Bar­dzo dzię­ku­je­my za fan­ta­stycz­ne spotkanie!

 
Wstecz