Gru­py OP 4D i OP 4C w Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Luzinie

1Dnia 14 maja przed­szko­la­ki wybra­ły się do Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Luzi­nie, gdzie zosta­ły przy­wi­ta­ne przez stra­ża­ków dźwię­kiem syre­ny. Pod­czas tego spo­tka­nia dzie­ci zapo­zna­ły się ze spe­cy­fi­ką pra­cy stra­ża­ka. Nie­by­wa­łą atrak­cją była moż­li­wość wej­ścia do wozu oraz lanie wodą z węża stra­żac­kie­go. Bar­dzo dzię­ku­je­my stra­ża­kom z OSP Luzi­no za mile spę­dzo­ny czas i moż­li­wość zwie­dze­nia remizy.


Wstecz