Gru­py OP 4D i OP 4C w Izbie Regionalnej

1Dnia 21 maja dzie­ci odby­ły podróż do prze­szło­ści. Odwie­dzi­ły Izbę Regio­nal­ną, gdzie zoba­czy­ły daw­ne wypo­sa­że­nie cha­ty kaszub­skiej. Z dużą uwa­gą przed­szko­la­ki wsłu­chi­wa­ły się w opo­wie­ści o znaj­du­ją­cych się tam eks­po­na­tach. Bar­dzo dzię­ku­je­my Pani Beacie za opro­wa­dze­nie i mile spę­dzo­ny czas!


Wstecz