Gru­pa „Sów­ki” powi­ta­ła jesień

1Jesień to wyjąt­ko­wa pora roku, o czym prze­ko­na­ły się przed­szko­la­ki pod­czas spa­ce­ru do par­ku. W sali gru­py „Sów­ki” powstał kącik przy­rod­ni­czy, w któ­rym zgro­ma­dzo­ne zosta­ły dary jesie­ni przy­nie­sio­ne przez dzie­ci. Kasz­ta­ny, żołę­dzie oraz liście posłu­ży­ły do wyko­na­nia cie­ka­wych prac plastycznych.


Wstecz