Gru­pa OP4B pamię­ta o zmarłych

8Pamięć o zmar­łych jest obo­wiąz­kiem każ­de­go czło­wie­ka. Wpro­wa­dza­jąc dzie­ci w świat war­to­ści spo­łecz­no — moral­nych oraz uczuć patrio­tycz­nych, nie może zabrak­nąć zajęć przy­bli­ża­ją­cych dzie­ciom naszych boha­te­rów naro­do­wych, któ­rzy zgi­nę­li w obro­nie naszej ojczyzny.
Jed­nym z takich zajęć była wyciecz­ka dzie­ci z gru­py OP4B na cmen­tarz w Luzi­nie. Dzie­ci mogły w ciszy i zadu­mie posłu­chać opo­wie­ści wycho­waw­cy na temat prze­szło­ści naszej ojczy­zny oraz zapa­lić  znicz na gro­bie tych, któ­rzy zgi­nę­li pod­czas Mar­szu Śmier­ci. Dzie­ci pozna­wa­ły tra­dy­cje, zwy­cza­je zwią­za­ne ze świę­tem zmar­łych w naszej kul­tu­rze i reli­gii. Zro­zu­mia­ły też jak nale­ży zacho­wy­wać się na cmen­ta­rzu, by nie zakłó­cać spo­ko­ju zmar­łych i osób odwie­dza­ją­cych to miejsce.


Wstecz