Gru­pa OP4B pamię­ta o zmarłych

8Pamięć o zmarłych jest obow­iązkiem każdego człowieka. Wprowadza­jąc dzieci w świat wartoś­ci społeczno — moral­nych oraz uczuć patri­o­ty­cznych, nie może zabraknąć zajęć przy­bliża­ją­cych dzieciom naszych bohaterów nar­o­dowych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
Jed­nym z takich zajęć była wyciecz­ka dzieci z grupy OP4B na cmen­tarz w Luzinie. Dzieci mogły w ciszy i zad­u­mie posłuchać opowieś­ci wychowaw­cy na tem­at przeszłoś­ci naszej ojczyzny oraz zapal­ić  znicz na gro­bie tych, którzy zginęli pod­czas Marszu Śmier­ci. Dzieci poz­nawały trady­c­je, zwycza­je związane ze świętem zmarłych w naszej kul­turze i religii. Zrozu­mi­ały też jak należy zachowywać się na cmen­tarzu, by nie zakłó­cać spoko­ju zmarłych i osób odwiedza­ją­cych to miejsce.


Wstecz