Gru­pa 4C na siłowni

1Sport to zdro­wie, sport to zdro­wie! Każ­de dziec­ko wam to powie. W ramach pro­mo­wa­nia zdro­we­go sty­lu życia przed­szko­la­ki z gru­py 4C odwie­dzi­ły miej­sce, w któ­rym moż­na zadbać o zdro­wie – siłow­nię „Ome­ga”.
Dzie­ci zapo­zna­ły się z pomiesz­cze­nia­mi oraz urzą­dze­nia­mi do ćwi­czeń, mia­ły oka­zję poznać zasa­dy dzia­ła­nia poszcze­gól­nych sprzę­tów oraz sko­rzy­stać z bież­ni. Wyj­ście na siłow­nię było dosko­na­łą oka­zją do pro­mo­wa­nia aktyw­no­ści fizycz­nej i uświa­da­mia­nia, że aktyw­ność rucho­wa może być też świet­ną zabawą.


Wstecz