Gru­pa 4C na siłowni

1Sport to zdrowie, sport to zdrowie! Każde dziecko wam to powie. W ramach pro­mowa­nia zdrowego sty­lu życia przed­szko­la­ki z grupy 4C odwiedz­iły miejsce, w którym moż­na zad­bać o zdrowie – siłown­ię „Omega”.
Dzieci zapoz­nały się z pomieszczeni­a­mi oraz urządzeni­a­mi do ćwiczeń, miały okazję poz­nać zasady dzi­ała­nia poszczegól­nych sprzętów oraz sko­rzys­tać z bieżni. Wyjś­cie na siłown­ię było doskon­ałą okazją do pro­mowa­nia akty­wnoś­ci fizy­cznej i uświadami­a­nia, że akty­wność ruchowa może być też świet­ną zabawą.


Wstecz