„ Gość oczekiwany”

1W dniu 22 grud­nia w naszej szko­le odby­ło się przed­sta­wie­nie pt. „ Gość ocze­ki­wa­ny” autor­stwa Zofii Kos­sak-Szczuc­kiej. Ucznio­wie kla­sy VI c wraz z kate­chet­ką Joan­ną Doma­rus przy­go­to­wa­li  przed­sta­wie­nie, nie była to typo­wa świą­tecz­na insce­ni­za­cja. Spek­takl opo­wia­da histo­rię bied­nej rodzi­ny, któ­rej gro­zi wyrzu­ce­nie na bruk,  ojcu rodzi­ny uka­zu­je się Jezus i zapo­wia­da swo­je przyj­ście. Przy­szedł jak zapo­wie­dział, jed­nak pod ukry­ciem sta­re­go nędz­ne­go dziada.
Mał­żon­ko­wie z nie­wi­do­mą cór­ką  gosz­czą chło­pa i razem ocze­ku­ją nadej­ścia Chry­stu­sa… Dziew­czy­na dozna­je ule­cze­nia, a rodzi­na zosta­je obda­ro­wa­na zło­tem. Opo­wieść uczy nas, że Jezu­sa może­my spo­tkać w posta­ci każ­de­go czło­wie­ka, tak­że tego — brud­ne­go i nie­uprzej­me­go. Oby noc poprze­dza­ją­ca Boże Naro­dze­nie nie była wyjąt­ko­wa, oby trwa­ła w naszych ser­cach na zawsze. Tego dnia rów­nież odby­ły się świą­tecz­ne spo­tka­nia w kla­sach. Ucznio­wie śpie­wa­li kolę­dy, podzie­li­li się opłat­kiem i wymie­nia­li podarkami.


Wstecz