Gmin­ne jaseł­ka 2020

311 stycz­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sycho­wie odbył się XX gmin­ny Prze­gląd Jase­łek i Zespo­łów Kolęd­ni­czych. Ucznio­wie z klas II-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod kie­run­kiem Miro­sła­wy Bar­gań­skiej- Kon­kol zapre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści aktor­sko-muzycz­ne w insce­ni­za­cji pt.” Nie­biań­ski prezent”.
Sza­cow­na Komi­sja Kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła występ za cie­ka­wą, ponad­cza­so­wą inter­pre­ta­cje zwy­cię­stwa dobra nad złem. Dodat­ko­wo wyróż­nie­nie za indy­wi­du­al­ną grę aktor­ską otrzy­mał Dawid Labu­da z kla­sy 5c. Jeste­śmy dum­ni z naszych uczniów, w któ­rych, jak zauwa­ży­ła i zazna­czy­ła Komi­sja roz­bu­dza się talent aktor­ki. Całość spo­tka­nia uzu­peł­ni­ło wspól­ne śpie­wa­nie kolęd przy akom­pa­nia­men­cie gitar i orga­nów, wspól­na radość, wycho­wa­nie do war­to­ści i kom­pe­ten­cje klu­czo­we jak auto­pre­zen­ta­cja, współ­pra­ca w gru­pie, samo­re­ali­za­cja towa­rzy­szy­ły nam od począt­ku do końca.


Wstecz