Gminne jaseł­ka 2020

311 sty­cz­nia w Szkole Pod­sta­wowej w Sychowie odbył się XX gmin­ny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolęd­niczych. Uczniowie z klas II-VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie pod kierunk­iem Mirosławy Bar­gańskiej- Konkol zaprezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci aktorsko-muzy­czne w insc­eniza­cji pt.” Niebi­ańs­ki prezent”.
Sza­cow­na Komis­ja Konkur­sowa wyróżniła wys­tęp za ciekawą, pon­ad­cza­sową inter­pre­tac­je zwycięst­wa dobra nad złem. Dodatkowo wyróżnie­nie za indy­wid­u­al­ną grę aktorską otrzy­mał Daw­id Labu­da z klasy 5c. Jesteśmy dum­ni z naszych uczniów, w których, jak zauważyła i zaz­naczyła Komis­ja rozbudza się tal­ent aktor­ki. Całość spotka­nia uzu­pełniło wspólne śpiewanie kolęd przy akom­pa­ni­a­men­cie gitar i organów, wspól­na radość, wychowanie do wartoś­ci i kom­pe­tenc­je kluc­zowe jak auto­prezen­tac­ja, współpra­ca w grupie, samo­re­al­iza­c­ja towarzyszyły nam od początku do końca.


Wstecz