Gmin­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “Rod­nô Mòwa” 

1Dnia 22.04.2024 r. w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Luzi­nie odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go “Rod­nô Mòwa”. Z naszej szko­ły przy­go­to­wa­ni byli ucznio­wie z każ­dej kategorii. 
Kla­sy 0: Witek Okrój 
Kla­sy 1–3: Pola Orze­szek zaję­ła II miejsce 
Miłosz Hebel zajął I miejsce 
Kla­sy 4–6: Alek­san­dra Lew­nau zaję­ła I miejsce 
Kla­sy 7–8: Anto­ni­na Lew­nau zaję­ła I miejsce. 
Czwo­ro uczniów, któ­rzy zaję­li wyso­kie miej­sca poja­dą 16 maja repre­zen­to­wać naszą szko­łę na eli­mi­na­cjach powia­to­wych. Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki w następ­nych eta­pach konkursu!Wstecz