Gim­nasty­czne wyzwanie w świ­etl­i­cy szkolnej

Świ­etli­ca szkol­na brała udzi­ał w ogólnopol­skim wyzwa­niu Road Adven­ture, który trwał od 1.03–3.03.2021 r. Zada­nia służyły pobudze­niu akty­wnoś­ci fizy­cznej oraz inte­gracji grupy.


Dzieci każdy dzień rozpoczy­nały od roz­grzew­ki i zabaw ruchowych z lwem Lolkiem. Przy okazji przy­jem­nych zabaw gru­pa wykony­wała zadanie dnia. Pier­wszym zadaniem, jakie wykon­ali uczniowie była postać” zagin­ionej krowy”- pra­ca plas­ty­czno-tech­nicz­na pobudza­ją­ca wyobraźnię z ciekawą inter­pre­tacją tem­atu. Drugiego dnia należało nadać jej imię oraz stworzyć mapę miejs­cowoś­ci, w której lew Lolek musi­ał ją odnaleźć . Dzieci nazwały ją Żbit­ka i w ten sposób stała się krową kaszub­ską. W trzec­im zada­niu należało dokończyć zdanie: “Kreaty­w­na gim­nasty­ka to…”. Za akty­wność i zaan­gażowanie w wykony­wanie wszys­t­kich wyzwań dzieci otrzy­mały odz­na­ki “gwiazdy” oraz kolorowan­ki. Te trzy dni gim­nasty­cznego wyzwa­nia były rewela­cyjną zabawą, inte­gracją i najwięk­szą nagrodą dla wszys­t­kich świetliczaków.

Wstecz