Gim­na­stycz­ne wyzwa­nie w świe­tli­cy szkolnej

Świe­tli­ca szkol­na bra­ła udział w ogól­no­pol­skim wyzwa­niu Road Adven­tu­re, któ­ry trwał od 1.03–3.03.2021 r. Zada­nia słu­ży­ły pobu­dze­niu aktyw­no­ści fizycz­nej oraz inte­gra­cji grupy.


Dzie­ci każ­dy dzień roz­po­czy­na­ły od roz­grzew­ki i zabaw rucho­wych z lwem Lol­kiem. Przy oka­zji przy­jem­nych zabaw gru­pa wyko­ny­wa­ła zada­nie dnia. Pierw­szym zada­niem, jakie wyko­na­li ucznio­wie była postać” zagi­nio­nej kro­wy”- pra­ca pla­stycz­no-tech­nicz­na pobu­dza­ją­ca wyobraź­nię z cie­ka­wą inter­pre­ta­cją tema­tu. Dru­gie­go dnia nale­ża­ło nadać jej imię oraz stwo­rzyć mapę miej­sco­wo­ści, w któ­rej lew Lolek musiał ją odna­leźć . Dzie­ci nazwa­ły ją Żbit­ka i w ten spo­sób sta­ła się kro­wą kaszub­ską. W trze­cim zada­niu nale­ża­ło dokoń­czyć zda­nie: “Kre­atyw­na gim­na­sty­ka to…”. Za aktyw­ność i zaan­ga­żo­wa­nie w wyko­ny­wa­nie wszyst­kich wyzwań dzie­ci otrzy­ma­ły odzna­ki “gwiaz­dy” oraz kolo­ro­wan­ki. Te trzy dni gim­na­stycz­ne­go wyzwa­nia były rewe­la­cyj­ną zaba­wą, inte­gra­cją i naj­więk­szą nagro­dą dla wszyst­kich świetliczaków.

Wstecz