„Ger­ard Labu­da, żeglarz na oceanie nauki”

1Uczniowie Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie zostali final­is­ta­mi konkur­su doty­czącego postaci wybit­nego naukow­ca pochodzącego z Luz­i­na-pro­fe­so­ra Ger­ar­da Labudy. W kat­e­gorii prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na uczen­nice klas VII pod kierunk­iem pani Joan­ny Siko­ra włączyły się do konkur­su i zdobyły odpowied­nio I i II miejsce. Natalia Siroc­ka oraz Nico­la Dąbek wykon­ały samodziel­nie niezwyk­le ciekawe prezen­tac­je, które zach­wyciły jury konkursu.
W kat­e­gorii pra­ca plas­ty­cz­na- „Portret Ger­ar­da Labudy”; kat­e­go­ria przed­szkol­na 5–6 lat: I miejsce otrzy­mał Wik­tor Koży­czkows­ki; w kat­e­gorii uczniowie szkół pod­sta­wowych klas I‑III, II miejsce zajęła uczen­ni­ca Niko­la Labud­da, a III miejsce Niko­la Halk, nato­mi­ast wyróżnie­nie otrzy­mała Amelia Temp­s­ka. W kat­e­gorii uczniowie klas IV-VI wyróżniono pracę uczen­ni­cy Irminy Fel­sztiger. W kat­e­gorii klas VII-VIII Natalia Wasielke-uczen­ni­ca ZSP w Luzinie otrzy­mała również wyróżnie­nie. Nagro­da­mi w konkur­sie były kreaty­wne gry plan­szowe, komiksy, a także kar­ty podarunk­owe do pop­u­larnej sieci księ­garń. Wręcze­nie nagród odbyło się w budynku Gmin­nej Bib­liote­ki Pub­licznej w Luzinie, w obec­noś­ci pani dyrek­tor- Marii Krośnick­iej, pra­cown­ików bib­liote­ki oraz nauczy­ciela bib­liotekarza ZSP w Luzinie-Katarzyny Wyskock­iej. Wszyscy lau­reaci otrzy­mali również okolicznoś­ciowe dyplomy. Konkurs stał się stałym ele­mentem pop­u­laryza­cji wiedzy o pro­fe­sorze Ger­ardzie Labudzie w gminie Luzino.


Wstecz