„Gerard Labu­da, żeglarz na oce­anie nauki”

1Ucznio­wie Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Luzi­nie zosta­li fina­li­sta­mi kon­kur­su doty­czą­ce­go posta­ci wybit­ne­go naukow­ca pocho­dzą­ce­go z Luzi­na-pro­fe­so­ra Gerar­da Labu­dy. W kate­go­rii pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na uczen­ni­ce klas VII pod kie­run­kiem pani Joan­ny Siko­ra włą­czy­ły się do kon­kur­su i zdo­by­ły odpo­wied­nio I i II miej­sce. Nata­lia Siroc­ka oraz Nico­la Dąbek wyko­na­ły samo­dziel­nie nie­zwy­kle cie­ka­we pre­zen­ta­cje, któ­re zachwy­ci­ły jury konkursu.
W kate­go­rii pra­ca pla­stycz­na- „Por­tret Gerar­da Labu­dy”; kate­go­ria przed­szkol­na 5–6 lat: I miej­sce otrzy­mał Wik­tor Kożycz­kow­ski; w kate­go­rii ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych klas I‑III, II miej­sce zaję­ła uczen­ni­ca Niko­la Labud­da, a III miej­sce Niko­la Halk, nato­miast wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła Ame­lia Temp­ska. W kate­go­rii ucznio­wie klas IV-VI wyróż­nio­no pra­cę uczen­ni­cy Irmi­ny Felsz­ti­ger. W kate­go­rii klas VII-VIII Nata­lia Wasiel­ke-uczen­ni­ca ZSP w Luzi­nie otrzy­ma­ła rów­nież wyróż­nie­nie. Nagro­da­mi w kon­kur­sie były kre­atyw­ne gry plan­szo­we, komik­sy, a tak­że kar­ty poda­run­ko­we do popu­lar­nej sie­ci księ­garń. Wrę­cze­nie nagród odby­ło się w budyn­ku Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Luzi­nie, w obec­no­ści pani dyrek­tor- Marii Kro­śnic­kiej, pra­cow­ni­ków biblio­te­ki oraz nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza ZSP w Luzi­nie-Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej. Wszy­scy lau­re­aci otrzy­ma­li rów­nież oko­licz­no­ścio­we dyplo­my. Kon­kurs stał się sta­łym ele­men­tem popu­la­ry­za­cji wie­dzy o pro­fe­so­rze Gerar­dzie Labu­dzie w gmi­nie Luzino.


Wstecz