Garść twór­czych pomysłów, czyli lit­er­ack­ie warsz­taty z panią Kasią Keller

1W drugim tygod­niu lutego na zdalne lekc­je języ­ka pol­skiego do klasy  IVb i IVd zaprosil­iśmy pis­arkę książek dla dzieci i dorosłych – panią Kasię Keller. W pier­wszej częś­ci spotka­nia autor­ka bar­wnie udzielała odpowiedzi na trudne pyta­nia uczniów, opowiadała o swo­jej pra­cy, dzieci dowiedzi­ały się skąd bierze pomysły, kto wykonu­je ilus­trac­je do książek, jak wyglą­da jej pis­ars­ki warsz­tat pra­cy, co zabrała­by na bezlud­ną wyspę oraz czym jest szczęście…
Warto wspom­nieć, że pani Kasia jest m. in. autorką książek „Z kaje­tu Kaje­tana”, „Wróż­ki ratu­ją świę­ta”, czy „Zna­ki na niebie i zie­mi”. Dowiedzieliśmy się również, że już niebawem, w mar­cu – szyku­ją się kole­jne, wyczeki­wane pre­miery nowych opowieś­ci naszego goś­cia.  W drugiej częś­ci spotka­nia pis­ar­ka przy­bliżyła uczniom cały pro­ces pow­stawa­nia książ­ki – od pis­arza, aż do czytel­ni­ka. Uczniowie samodziel­nie stworzyli swoich bohaterów, wymyślili niezwykłe przy­gody oraz nadali tytuły swoim his­to­ri­om. Okaza­ło się, że w klasach czwartych mamy masę lit­er­ac­kich tal­en­tów, a wyobraź­nia młodych twór­ców jest nieog­a­r­niona… Pow­stały bard­zo ciekawe pro­jek­ty książek, a uczniowie wykaza­li się ogrom­ną pomysłowoś­cią. Wierzymy, że już niedłu­go powtórzymy tą wspani­ałą przy­godę z pisaniem i kreaty­wną zabawę w twór­ców. Być może już w szkol­nych ławkach i przy prawdzi­wej tablicy..?

Wstecz