Garść twór­czych pomy­słów, czy­li lite­rac­kie warsz­ta­ty z panią Kasią Keller

1W dru­gim tygo­dniu lute­go na zdal­ne lek­cje języ­ka pol­skie­go do kla­sy  IVb i IVd zapro­si­li­śmy pisar­kę ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych – panią Kasię Kel­ler. W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia autor­ka barw­nie udzie­la­ła odpo­wie­dzi na trud­ne pyta­nia uczniów, opo­wia­da­ła o swo­jej pra­cy, dzie­ci dowie­dzia­ły się skąd bie­rze pomy­sły, kto wyko­nu­je ilu­stra­cje do ksią­żek, jak wyglą­da jej pisar­ski warsz­tat pra­cy, co zabra­ła­by na bez­lud­ną wyspę oraz czym jest szczęście…
War­to wspo­mnieć, że pani Kasia jest m. in. autor­ką ksią­żek „Z kaje­tu Kaje­ta­na”, „Wróż­ki ratu­ją świę­ta”, czy „Zna­ki na nie­bie i zie­mi”. Dowie­dzie­li­śmy się rów­nież, że już nie­ba­wem, w mar­cu – szy­ku­ją się kolej­ne, wycze­ki­wa­ne pre­mie­ry nowych opo­wie­ści nasze­go gościa.  W dru­giej czę­ści spo­tka­nia pisar­ka przy­bli­ży­ła uczniom cały pro­ces powsta­wa­nia książ­ki – od pisa­rza, aż do czy­tel­ni­ka. Ucznio­wie samo­dziel­nie stwo­rzy­li swo­ich boha­te­rów, wymy­śli­li nie­zwy­kłe przy­go­dy oraz nada­li tytu­ły swo­im histo­riom. Oka­za­ło się, że w kla­sach czwar­tych mamy masę lite­rac­kich talen­tów, a wyobraź­nia mło­dych twór­ców jest nie­ogar­nio­na… Powsta­ły bar­dzo cie­ka­we pro­jek­ty ksią­żek, a ucznio­wie wyka­za­li się ogrom­ną pomy­sło­wo­ścią. Wie­rzy­my, że już nie­dłu­go powtó­rzy­my tą wspa­nia­łą przy­go­dę z pisa­niem i kre­atyw­ną zaba­wę w twór­ców. Być może już w szkol­nych ław­kach i przy praw­dzi­wej tablicy..?

Wstecz