Finał Międzyświ­etli­cowego Konkur­su Plastycznego 

Z początkiem mar­ca w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się Międzyświ­etli­cowy Konkurs Plas­ty­czny pt.„ Wios­na kwiaty roz­da­je”.  Uczest­nika­mi konkur­su byli uczniowie klas I – III.  W konkur­sie wzięło udzi­ał dziesię­cioro uczniów uczęszcza­ją­cych do świ­etl­i­cy szkol­nej. Piecze nad prze­biegiem konkur­su  spra­wowały – mgr Agniesz­ka Bużan oraz mgr M. Fry­mark.  W wyniku konkur­su  I miejsce zdobyła uczen­ni­ca klasy III B – J. Liet­zau. Zwyciężczyni konkur­su grat­u­lu­je­my i życzymy kole­jnych sukcesów.

Wstecz