Finał Mię­dzy­świe­tli­co­we­go Kon­kur­su Plastycznego 

Z począt­kiem mar­ca w świe­tli­cy szkol­nej odbył się Mię­dzy­świe­tli­co­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny pt.„ Wio­sna kwia­ty roz­da­je”.  Uczest­ni­ka­mi kon­kur­su byli ucznio­wie klas I – III.  W kon­kur­sie wzię­ło udział dzie­się­cio­ro uczniów uczęsz­cza­ją­cych do świe­tli­cy szkol­nej. Pie­cze nad prze­bie­giem kon­kur­su  spra­wo­wa­ły – mgr Agniesz­ka Bużan oraz mgr M. Fry­mark.  W wyni­ku kon­kur­su  I miej­sce zdo­by­ła uczen­ni­ca kla­sy III B – J. Liet­zau. Zwy­cięż­czy­ni kon­kur­su gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów.

Wstecz