Finał II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pro­fi­lak­tycz­ne­go „Zagu­bie­ni w …sie­ci mediów”

16 kwiet­nia 2024 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 w Gdań­sku odbył się finał II Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pro­fi­lak­tycz­ne­go „ Zagu­bie­ni w …sie­ci mediów”. Kon­kurs był trzy­eta­po­wy. Na eta­pie szkol­nym uczen­ni­ce z kla­sy 7a–Zosia Bań­ko i 7d–Antonina Rosak wyko­na­ły lap­bo­oka pt.: „Nasto­lat­ki w świe­cie mediów na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń i fil­mów”. Etap rejo­no­wy i etap woje­wódz­ki prze­pro­wa­dzi­li orga­ni­za­to­rzy ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 48.
W dniu fina­łu kon­kur­su jury oce­ni­ło sześć zadań kon­kur­so­wych — były testy wie­dzy, zada­nia lite­rac­kie, pla­stycz­ne, dra­mo­we oraz te zwią­za­ne z tre­ścią książ­ki „Szep­ta­ne” Paw­ła Berę­se­wi­cza i fil­mów „Nerve” oraz „The Tru­man Show”. Nasze repre­zen­tant­ki, mimo swo­je­go debiu­tu, spo­śród dru­żyn z całe­go woje­wódz­twa zaję­ły I miej­sce! Trze­ba przy­znać, że dziew­czyn­ki wyka­za­ły się nie­sa­mo­wi­tą kre­atyw­no­ścią, wiel­ką wie­dzą, dosko­na­łą pamię­cią, świet­ną współ­pra­cą i zdol­no­ścia­mi aktor­ski­mi. Ich wysił­ki zosta­ły nagro­dzo­ne sło­wa­mi uzna­nia komi­sji oce­nia­ją­cej, bra­wa­mi oraz upo­min­ka­mi. Gra­tu­lu­je­my Tosi i Zosi odwa­gi i życzy­my dal­szych suk­ce­sów w konkursach!


Wstecz