Fes­ti­w­al Piosen­ki Romantycznej

20180314_14222714 mar­ca 2018 r. w Pier­woszynie odbył się V Fes­ti­w­al Piosen­ki Roman­ty­cznej. Po raz pier­wszy udzi­ał w nim wzięła uczen­ni­ca naszej szkoły – Oli­wia Jagu­si­ak. Wykon­aw­cy prezen­towali piosen­ki o tem­atyce miłos­nej. Usłyszeć moż­na było wyko­na­nia w języku pol­skim, ang­iel­skim i kaszub­skim. Oli­wia jako reprezen­tan­t­ka szkoły, która wysoko ceni kaszub­skie trady­c­je i wartoś­ci, wykon­ała piosenkę kaszub­ską  „Wcyg òd nowa”. Umiejęt­noś­ci Oli­wii zostały wysoko oce­nione przez jury konkur­su, które przyz­nało jej III miejsce w kat­e­gorii klas IV-VII, która w tym roku cieszyła się najwięk­szym zain­tere­sowaniem, gdyż wzięło w niej udzi­ał aż 28 uczest­ników. Liczymy na dal­sze kul­ty­wowanie przez Oli­wię naszej rodz­imej kul­tu­ry kaszub­skiej i  czekamy na kole­jne sukcesy!


Wstecz