Festi­wal Pio­sen­ki Romantycznej

20180314_14222714 mar­ca 2018 r. w Pier­wo­szy­nie odbył się V Festi­wal Pio­sen­ki Roman­tycz­nej. Po raz pierw­szy udział w nim wzię­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły – Oli­wia Jagu­siak. Wyko­naw­cy pre­zen­to­wa­li pio­sen­ki o tema­ty­ce miło­snej. Usły­szeć moż­na było wyko­na­nia w języ­ku pol­skim, angiel­skim i kaszub­skim. Oli­wia jako repre­zen­tant­ka szko­ły, któ­ra wyso­ko ceni kaszub­skie tra­dy­cje i war­to­ści, wyko­na­ła pio­sen­kę kaszub­ską  „Wcyg òd nowa”. Umie­jęt­no­ści Oli­wii zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez jury kon­kur­su, któ­re przy­zna­ło jej III miej­sce w kate­go­rii klas IV-VII, któ­ra w tym roku cie­szy­ła się naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, gdyż wzię­ło w niej udział aż 28 uczest­ni­ków. Liczy­my na dal­sze kul­ty­wo­wa­nie przez Oli­wię naszej rodzi­mej kul­tu­ry kaszub­skiej i  cze­ka­my na kolej­ne sukcesy!


Wstecz