Ferie spę­dzaj­my bezpiecznie!

Zapra­sza­my do pobra­nia i obej­rze­nia prezentacji←kliknij tutaj

W trak­cie zajęć on-line wycho­waw­cy klas zapre­zen­to­wa­li uczniom pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą bez­piecz­nych ferii. W pre­zen­ta­cji zosta­ły zawar­te zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, o któ­rych nale­ży pamię­tać  pod­czas aktyw­no­ści podej­mo­wa­nych w cza­sie ferii zimo­wych. Ucznio­wie zapo­zna­li się rów­nież ze spo­so­ba­mi spę­dza­nia cza­su wol­ne­go, kie­dy za oknem zabrak­nie zimo­wej aury.
Każ­dy mógł zna­leźć inte­re­su­ją­cą go for­mę aktyw­no­ści na ten czas. Waż­nym punk­tem było rów­nież przy­po­mnie­nie o prze­strze­ga­niu zasad obo­wią­zu­ją­cych w cza­sie trwa­nia pan­de­mii. Dyrek­cja i gro­no peda­go­gicz­ne życzy wszyst­kim zdro­wych i bez­piecz­nych ferii.

 
Wstecz