Ferie spędza­jmy bezpiecznie!

Zaprasza­my do pobra­nia i obe­jrzenia prezentacji←kliknij tutaj

W trak­cie zajęć on-line wychowaw­cy klas zaprezen­towali uczniom prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną doty­czącą bez­piecznych ferii. W prezen­tacji zostały zawarte zasady bez­pieczeńst­wa, o których należy pamię­tać  pod­czas akty­wnoś­ci pode­j­mowanych w cza­sie ferii zimowych. Uczniowie zapoz­nali się również ze sposoba­mi spędza­nia cza­su wol­nego, kiedy za oknem zabraknie zimowej aury.
Każdy mógł znaleźć intere­su­jącą go for­mę akty­wnoś­ci na ten czas. Ważnym punk­tem było również przy­pom­nie­nie o przestrze­ga­niu zasad obow­iązu­ją­cych w cza­sie trwa­nia pan­demii. Dyrekc­ja i grono ped­a­gog­iczne życzy wszys­tkim zdrowych i bez­piecznych ferii.

 
Wstecz