“Fenek zwie­dza Polskę”

1Dzie­ci 4‑letnie stwo­rzy­ły ksią­żecz­kę, zaty­tu­ło­wa­ną “Fenek zwie­dza Pol­skę”. Ksią­żecz­ka peł­na jest rado­snych ilu­stra­cji przed­sta­wia­ją­cych sym­pa­tycz­ne­go Fen­ka w róż­nych zakąt­kach Pol­ski. Malu­chy nie tyl­ko wymy­śli­ły nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dla swo­je­go boha­te­ra, ale tak­że uczy­ły się o swo­im kra­ju, pozna­wa­ły mia­sta Pol­ski i cie­ka­wost­ki o nich.
“Fenek zwie­dza Pol­skę” nie tyl­ko bawi, ale tak­że edu­ku­je, ucząc naj­młod­szych czy­tel­ni­ków o róż­no­rod­no­ści kra­ju. Ta uro­cza ksią­żecz­ka sta­no­wi dowód na to, że nawet naj­młod­sze umy­sły mogą odkry­wać, two­rzyć i dzie­lić się swo­imi marze­nia­mi o podró­żach, wpro­wa­dza­jąc nas w magicz­ny świat dzie­cię­cej wyobraźni.


Wstecz