Fan­taz­ja w wier­szach Jana Brzechwy

15 mar­ca 2021 roku został rozstrzyg­nię­ty konkurs bib­lioteczny pt. „Fan­taz­ja w wier­szach  Jana Brzech­wy”. Celem konkur­su było pro­mowanie czytel­nict­wa wśród uczniów w środowisku domowym, kreaty­wne tworze­nie pra­cy w opar­ciu o tekst pisany, rozwi­janie umiejęt­noś­ci społecznych oraz upowszech­ni­an­ie lit­er­atu­ry dziecięcej pol­s­kich autorów.
Wśród uczest­ników z OP6 oraz klas I‑III nagrodzil­iśmy osiem prac.  Grat­u­lu­je­my zwyciężczyni- uczen­ni­cy Oli­wii Szpi­ca z klasy I d. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­je­my za akty­wny udzi­ał i piękne prace. Pow­stały ciekawe książecz­ki, które zostaną zaprezen­towane wszys­tkim uczniom w szkole. Nagro­da­mi w konkur­sie są książ­ki z serii Czy­tam Sobie, Książkożer­cy oraz Akademia Mądrego Dziec­ka, a także piękne eduka­cyjne kolorowan­ki oraz książ­ki wydawnict­wa GWP.

I miejsce:

Oli­wia Szpi­ca I d

II miejsce:

Mela­nia Engel­brecht kl.I b

Michał Kwidz­ińs­ki OP6e

III miejsce:

Anton­i­na Łaga OP6e

Lena Talaś­ka kl.I d

Moni­ka Pieper-Rydu­chows­ka kl.III f

Wyróżnienia:

Julia Gal­ińs­ka OP6d

Julia Pel­cer I a

Nagrody za udzi­ał otrzymują:

Adam Kaszu­ba III b

Michali­na Lewic­ka III e

Marceli­na Lewic­ka OP6e

Tymon Witczak OP6a


Wstecz