Fan­ta­zja w wier­szach Jana Brzechwy

15 mar­ca 2021 roku został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs biblio­tecz­ny pt. „Fan­ta­zja w wier­szach  Jana Brze­chwy”. Celem kon­kur­su było pro­mo­wa­nie czy­tel­nic­twa wśród uczniów w śro­do­wi­sku domo­wym, kre­atyw­ne two­rze­nie pra­cy w opar­ciu o tekst pisa­ny, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych oraz upo­wszech­nia­nie lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej pol­skich autorów.
Wśród uczest­ni­ków z OP6 oraz klas I‑III nagro­dzi­li­śmy osiem prac.  Gra­tu­lu­je­my zwy­cięż­czy­ni- uczen­ni­cy Oli­wii Szpi­ca z kla­sy I d. Wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­je­my za aktyw­ny udział i pięk­ne pra­ce. Powsta­ły cie­ka­we ksią­żecz­ki, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne wszyst­kim uczniom w szko­le. Nagro­da­mi w kon­kur­sie są książ­ki z serii Czy­tam Sobie, Książ­ko­żer­cy oraz Aka­de­mia Mądre­go Dziec­ka, a tak­że pięk­ne edu­ka­cyj­ne kolo­ro­wan­ki oraz książ­ki wydaw­nic­twa GWP.

I miej­sce:

Oli­wia Szpi­ca I d

II miej­sce:

Mela­nia Engel­brecht kl.I b

Michał Kwi­dziń­ski OP6e

III miej­sce:

Anto­ni­na Łaga OP6e

Lena Talaś­ka kl.I d

Moni­ka Pie­per-Rydu­chow­ska kl.III f

Wyróż­nie­nia:

Julia Galiń­ska OP6d

Julia Pel­cer I a

Nagro­dy za udział otrzymują:

Adam Kaszu­ba III b

Micha­li­na Lewic­ka III e

Mar­ce­li­na Lewic­ka OP6e

Tymon Wit­czak OP6a


Wstecz