Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia – Code­We­ek 2023

1Logicz­ne myśle­nie, zada­nio­we podej­ście do sta­wia­nych pro­ble­mów, kre­atyw­ność, współ­pra­ca w zespo­le i komu­ni­ka­cja – to nie­oce­nio­ne kom­pe­ten­cje przy­szło­ści, któ­re war­to kształ­to­wać już od naj­młod­szych lat.Uczniowie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie po raz kolej­ny wzię­li udział w Code Week, czy­li Euro­pej­skim Tygo­dniu Kodo­wa­nia. To ini­cja­ty­wa, któ­rej celem jest upo­wszech­nie­nie kodo­wa­nia oraz zachę­ca­nie do nauki programowania.
Code Week to szcze­gól­ny czas dla każ­de­go miło­śni­ka kodo­wa­nia. Pod­czas zajęć wyko­rzy­sta­ne zosta­ły m.in. Ozo­bo­ty, Pho­to­ny, Lego WeDo, Geni­bo­ty, maty do kodo­wa­nia, tabli­ce mul­ti­me­dial­ne, kar­ty do kodo­wa­nia. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim kla­som i nauczy­cie­lom, któ­rzy włą­czy­li się w Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wie­lu osób uda­ło się zdo­być Cer­ty­fi­kat Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Kodo­wa­nia Coodeweek2023r.


Wstecz