Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia 2022

1W paź­dzier­ni­ku odbył się, w naszej szko­le, Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia — ini­cja­ty­wa pro­mu­ją­ca umie­jęt­no­ści cyfro­we oraz pro­gra­mo­wa­nie. Nauka kodo­wa­nia wspie­ra czło­wie­ka w rozu­mie­niu ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Ucznio­wie z naszej szko­ły wzię­li udział w róż­ne­go rodza­ju zaję­ciach zwią­za­nych z kodo­wa­niem, pod­czas któ­rych korzy­sta­li mię­dzy inny­mi z pho­to­nów i ozobotów.


Wstecz