Euro­pej­ski Dzień Logopedy

1Hela, Szcze­pan, Żakli­na, Kle­mens i Gucio powi­ta­li nowych przy­ja­ciół w „Pacz­ce Logo­pe­dzia­ków” ! 6 mar­ca w ramach obcho­dów Dnia Logo­pe­dy roz­strzy­gnię­to kon­kurs „Nowy do pacz­ki!”, pod­czas któ­re­go dzie­ci z grup przed­szkol­ny 6C i 6E wraz z rodzi­ca­mi pro­jek­to­wa­li i szy­li nowych logo­pe­dycz­nych towa­rzy­szy. Na kon­kurs wpły­nę­ło wie­le róż­no­rod­nych i kolo­ro­wych pacy­nek, któ­re moż­na było podzi­wiać w holu przy głów­nym wej­ściu do szkoły.
Jury posta­no­wi­ło nagro­dzić wszyst­kie zło­żo­ne pra­ce, gdyż każ­dą z nich cecho­wa­ła ory­gi­nal­ność oraz pomy­sło­wość. Nowi przy­ja­cie­le będą towa­rzy­szy­li dzie­ciom pod­czas codzien­nej tera­pii logo­pe­dycz­nej. Wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su gratulujemy!


Wstecz