Eng­lish is fun

1W dni­ach 24 i 26 kwiet­nia 2018 r. odbył się etap szkol­ny konkur­su języ­ka ang­iel­skiego „Eng­lish is fun”. Cieszył się on dużym zain­tere­sowaniem. Następ­nie 28 maja 2018 r. miał miejsce etap gmin­ny konkur­su w Kębłowie. Uczniowie i  uczen­nice, które zak­wal­i­fikowały się do tego eta­pu, zajęli następu­jące miejs­ca w swoich kategoriach:

Klasa IV – Niko­dem Labud­da (IV a) – MIEJSCE I

Klasa VI – Oli­wia Berlak (VI e) – MIEJSCE II


Wstecz