English is fun

1W dniach 24 i 26 kwiet­nia 2018 r. odbył się etap szkol­ny kon­kur­su języ­ka angiel­skie­go „English is fun”. Cie­szył się on dużym zain­te­re­so­wa­niem. Następ­nie 28 maja 2018 r. miał miej­sce etap gmin­ny kon­kur­su w Kębło­wie. Ucznio­wie i  uczen­ni­ce, któ­re zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do tego eta­pu, zaję­li nastę­pu­ją­ce miej­sca w swo­ich kategoriach:

Kla­sa IV – Niko­dem Labud­da (IV a) – MIEJSCE I

Kla­sa VI – Oli­wia Ber­lak (VI e) – MIEJSCE II


Wstecz