Eli­mi­na­cje Gmin­ne – Szta­fe­to­we Bie­gi Przełajowe

1Dnia 30 wrze­śnia odby­ły się zawo­dy w bie­gach szta­fe­to­wych dziew­cząt i chłop­ców przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Luzi­nie. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie klas V‑VII: Bro­daw­ski Bar­tło­miej, Bro­war­czyk Fabian, Cin­kiel Zuzan­na, Dob­bek Ame­lia, Kustusz Alek­san­der, Marek Łukasz, Pasz­ki Zuzan­na, Patel­czyk Maj­ka, Płot­ka Bra­jan, Reń­kas Alek­san­dra, Rosak Anto­ni­na, Szczu­rek Jakub, Szul­ta Zuzan­na, Wencel Ksa­we­ry, Wicz­kow­ski Alek­san­der, Wit­kow­ska Magdalena.
Zawod­ni­cy ukoń­czy­li bie­gi  na III miej­scu. Uczest­ni­cy naby­li nowych umie­jęt­no­ści, któ­re przy­da­dzą się przy kolej­nym udzia­le w  bie­gach w sezo­nie wio­sen­nym. Gra­tu­lu­je­my zawodnikom!


Wstecz