Egzo­tycz­na przygoda

120 paź­dzier­ni­ka w Zoo Egzo­tycz­nym-Kaszu­by w Tuchli­nie ucznio­wie kla­sy IIa i IId sta­nę­li oko w oko mię­dzy inny­mi z kolo­ro­wy­mi papu­ga­mi, ogrom­ny­mi węża­mi, pają­ka­mi, ryba­mi o dziw­nych kształ­tach czy  jasz­czur­ka­mi. Kil­ka­dzie­siąt gatun­ków egzo­tycz­nych zwie­rząt oraz udział w pro­jek­cji fil­mu przy­rod­ni­cze­go 3D spra­wi­ły, że wyciecz­ka na dłu­go zapad­nie dzie­ciom w pamięć.
Ucznio­wie nie tyl­ko mogli zoba­czyć zwie­rzę­ta z odle­głych zaka­mar­ków świa­ta, lecz rów­nież pogła­skać lub potrzy­mać nie­któ­re oka­zy jak np. aga­ma roga­ta, boa dusi­ciel czy żółw leśny malo­wa­ny. Opro­wa­dza­ją­cy gru­py prze­wod­ni­cy podzie­li­li się z dzieć­mi swo­ją ogrom­ną wie­dzą doty­czą­cą życia i zwy­cza­jów pre­zen­to­wa­nych zwie­rząt. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się papu­gi, któ­re tań­cem reago­wa­ły na okla­ski czy śpiew obser­wa­to­rów. Wyciecz­ka oka­za­ła się nie tyl­ko wspa­nia­łym prze­ży­ciem, lecz rów­nież atrak­cyj­ną i nie­za­po­mnia­ną lek­cją przyrody.


Wstecz