Egzo­ty­cz­na przygoda

120 październi­ka w Zoo Egzo­ty­cznym-Kaszu­by w Tuch­lin­ie uczniowie klasy IIa i IId stanęli oko w oko między inny­mi z kolorowy­mi papuga­mi, ogrom­ny­mi węża­mi, pająka­mi, ryba­mi o dzi­wnych ksz­tał­tach czy  jaszczurka­mi. Kilka­dziesiąt gatunków egzo­ty­cznych zwierząt oraz udzi­ał w pro­jekcji fil­mu przy­rod­niczego 3D spraw­iły, że wyciecz­ka na dłu­go zapad­nie dzieciom w pamięć.
Uczniowie nie tylko mogli zobaczyć zwierzę­ta z odległych zaka­marków świa­ta, lecz również pogłaskać lub potrzy­mać niek­tóre okazy jak np. aga­ma roga­ta, boa dusi­ciel czy żółw leśny mal­owany. Oprowadza­ją­cy grupy prze­wod­ni­cy podzielili się z dzieć­mi swo­ją ogrom­ną wiedzą doty­czącą życia i zwycza­jów prezen­towanych zwierząt. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się papu­gi, które tańcem reagowały na oklas­ki czy śpiew obser­wa­torów. Wyciecz­ka okaza­ła się nie tylko wspani­ałym przeży­ciem, lecz również atrak­cyjną i nieza­pom­ni­aną lekcją przyrody.


Wstecz