Egza­min ósmo­kla­si­sty 2024

114 maja 2024 r. pan dyrek­tor Dariusz Romp­ca zain­au­gu­ro­wał trzy­dnio­we zma­ga­nia ze stre­sem tego­rocz­nych ósmo­kla­si­stów. Pan dyrek­tor pod­trzy­my­wał ich na duchu i życzył im powo­dze­nia. Zada­nia z języ­ka pol­skie­go doty­czy­ły tek­stu z lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej pt. “Kamie­nie na sza­niec”. Ucznio­wie tak­że musie­li napi­sać krót­szą for­mę wypo­wie­dzi oraz dłuż­szą-do wybo­ru mie­li roz­praw­kę lub opowiadanie.
15 maja ósmo­kla­si­ści będą zma­gać się z zada­nia­mi z mate­ma­ty­ki, któ­re będą spraw­dzać umie­jęt­no­ści zasto­so­wa­nia wie­dzy w prak­ty­ce, zna­jo­mość fak­tów mate­ma­tycz­nych oraz zdol­no­ści ana­li­zo­wa­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Trze­cie­go dnia ósmo­kla­si­ści będą pod­cho­dzi­li do egza­mi­nu z języ­ka nowo­żyt­ne­go. Wszy­scy zde­cy­do­wa­li się na język angiel­ski. Po egza­mi­nach ósmo­kla­si­ści będą ocze­ki­wać na wyni­ki, któ­re uka­żą się na począt­ku lipca.


Wstecz