Dziew­czy­ny z naszej szko­ły w zawo­dach powia­to­wych w pił­ce nożnej

powiaty2W mar­cu żeń­ska repre­zen­ta­cja naszej szko­ły zapew­ni­ła sobie awans na Powia­to­we Igrzy­ska Dzie­ci w pił­ce noż­nej. Tym samym 17.04.2024r.  roze­gra­li­śmy zawo­dy na boiskach-Salos Rumia, gdzie rywa­li­zo­wa­li­śmy z taki­mi dru­ży­na­mi jak: Łęczy­ce, Wej­he­ro­wo, Reda. Nasza dru­ży­na wystą­pi­ła w skła­dzie: Nata­lia Lejk, Kin­ga Malot­ka, Kali­na Lebiec­ka, Oli­wia Schulz, Julia Wicon, Eli­za Wica, Ame­lia Roh­de, Wero­ni­ka Janeczk,  Kri­sti­na Zubets, Niko­la Kre­pel-Potry­kus, Eli­za Hebel.