Dzień Zie­mi w gru­pie Jeżyki

20220422_084043W dniu 22.04.2022 r.  przed­szko­la­ki obcho­dzi­ły Dzień Zie­mi. Z tej oka­zji bra­ły udział w wspa­nia­łych zaba­wach oraz wyko­na­ły cie­ka­we pla­ka­ty. Nauczy­ły się pra­wi­dło­wo segre­go­wać śmie­ci. Na zakoń­cze­nie zajęć dzie­ci otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we medale.


Wstecz